• ทุนอาหารกลางวัน

  • รับสมัคร65

  • รับเข้าศึกษาประจำปีการศึกษา 2565

ภาพกิจกรรมโรงเรียน

11
มิ.ย. 65


รับโล่รางวัลพระราชทาน
เผยแพร่เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 2565, จำนวนที่เข้าดู 42 ครั้ง

แสดงกิจกรรมทั้งหมด

เอกสารดาวน์โหลด

ปพ.5 เทอม 2 ปีการศึกษา 2565 ม.6
เผยแพร่เมื่อวันที่ 25 ธ.ค. 2565
ปพ.5 เทอม 2 ปีการศึกษา 2565 ม.5
เผยแพร่เมื่อวันที่ 25 ธ.ค. 2565
ปพ.5 เทอม 2 ปีการศึกษา 2565 ม.4
เผยแพร่เมื่อวันที่ 25 ธ.ค. 2565
ปพ.5 เทอม 2 ปีการศึกษา 2565 ม.3
เผยแพร่เมื่อวันที่ 25 ธ.ค. 2565
ปพ.5 เทอม 2 ปีการศึกษา 2565 ม.2
เผยแพร่เมื่อวันที่ 25 ธ.ค. 2565
ปพ.5 เทอม 2 ปีการศึกษา 2565 ม.1
เผยแพร่เมื่อวันที่ 25 ธ.ค. 2565
เอกสารงานงานวัดผล-ประเมินผล (แบบ วผ.01-05)
เผยแพร่เมื่อวันที่ 27 ก.ย. 2565
แบบฟอร์มการออกข้อสอบ โรงเรียนธรรมราชศึกษา
เผยแพร่เมื่อวันที่ 15 ก.ย. 2565
แสดงเอกสารดาวน์โหลดทั้งหมด

การจัดการเรียนการสอน

  1. แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
  2. แผนการเรียนศิลป์-คำนวณ
  3. แผนการเรียนศิลป์-ภาษาญี่ปุ่น
  4. แผนการเรียนศิลป์-ภาษาจีน

บุคลากรโรงเรียนธรรมราชศึกษา


พระเทพสิงหวราจารย์,ดร.
ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ
โรงเรียนธรรมราชศึกษา

ผู้บริหารโรงเรียน
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระภาษาไทย
กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กลุ่มสาระศิลปศึกษา
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการงานอาชีพ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
บุคลากรสนับสนุนทางการศึกษา
นักการภารโรง-แม่บ้าน