กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


นางสาวกาญจนา ตุ้ยวงค์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นายอาทิตย์ หน่อคำมา
ครูสอน

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นายราชัน ดวงศิริ
ครูสอน/ครูประจำชั้น

นายจรัล ประพฤติ
ครูสอน

งานทะเบียน

นายพงษ์ศักดิ์ ตาคำเที่ยง
ครูสอน

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางสาวชุติกาญจน์ ใจสุขกาศ
ครูสอน/ครูประจำชั้น

นางสาวจันทมณี ก๋านนท์
ครูสอน/ครูประจำชั้น

นางสาวกานต์ธิดา ลิ้นฤาษี
ครูสอน/ครูประจำชั้น

นายธีรชัย เป็ดมา
ครูสอน/ครูประจำชั้น

นางสาวชฎาพร ไชยแก้ว
ครูสอน/ครูประจำชั้น

การจัดการเรียนการสอน

  1. แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
  2. แผนการเรียนศิลป์-คำนวณ
  3. แผนการเรียนศิลป์-ภาษาญี่ปุ่น
  4. แผนการเรียนศิลป์-ภาษาจีน

บุคลากรโรงเรียนธรรมราชศึกษา


พระเทพสิงหวราจารย์,ดร.
ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ
โรงเรียนธรรมราชศึกษา

ผู้บริหารโรงเรียน
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระภาษาไทย
กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กลุ่มสาระศิลปศึกษา
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการงานอาชีพ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
บุคลากรสนับสนุนทางการศึกษา
นักการภารโรง-แม่บ้าน