กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


นายปริญญา ยอดคำปา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

ครูสอน

พระครูปลัดเดช ทรงจิตร
รองผู้อำนวยการงานกิจการนักเรียนบรรพชิต

ครูสอน

พระมหาคทาวุธ ศรีรักษา
ครูสอน/ครูประจำชั้น

พระมหาณัชพล สิงห์มี
ครูสอน/ครูประจำชั้น

นายสุภาพ สุดแสงตา
ครูสอน/ครูประจำชั้น

นายอนุชา พงษ์ใจเหล็ก
ครูสอน/ครูประจำชั้น

งานเลขานุการฝ่ายกิจการนักเรียน

นายอโนทัย เสาร์เขียว
ครูสอน/ครูประจำชั้น

งานหัวหน้าระดับนักเรียนบรรพชิต มัธยมศึกษาตอนต้น

นายรัฐศาสตร์ สมสัก
ครูสอน/ครูประจำชั้น

การจัดการเรียนการสอน

  1. แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
  2. แผนการเรียนศิลป์-คำนวณ
  3. แผนการเรียนศิลป์-ภาษาญี่ปุ่น
  4. แผนการเรียนศิลป์-ภาษาจีน

บุคลากรโรงเรียนธรรมราชศึกษา


พระเทพสิงหวราจารย์,ดร.
ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ
โรงเรียนธรรมราชศึกษา

ผู้บริหารโรงเรียน
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระภาษาไทย
กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กลุ่มสาระศิลปศึกษา
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการงานอาชีพ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
บุคลากรสนับสนุนทางการศึกษา
นักการภารโรง-แม่บ้าน