ข้อมูลทั่วไปของ โรงเรียนธรรมราชศึกษาชื่อหน่วยงาน: โรงเรียนธรรมราชศึกษา
ที่อยู่: เลขที่ 2 ถนนสามล้าน ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ: 053-277273, โทรสาร: 053-814224
email: dmrchiangmai2@gmail.com
ปี พ.ศ.ที่ก่อตั้ง: 2503, ปี พ.ศ. ที่เข้าร่วมกลุ่มฯ: 2503
นามผู้ก่อตั้ง: พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ ( ฟู อตฺตสิโว)
ผู้รับใบอนุญาต: พระเทพสิงหวราจารย์ ดร.
ผู้จัดการ: พระเทพสิงหวราจารย์ ดร.
ผู้อำนวยการ: พระครูปริยัติกิจจาภิวัฒน์ ดร.
เว็บไซต์: http://www.dmr.ac.th, Facebook: https://www.facebook.com/dmrchiangmai2021/

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 19 ต.ค. 2564 , 23:46


ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน

ประวัติและความเป็นมา

                    โรงเรียนธรรมราชศึกษา ตั้งอยู่ในบริเวณวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร เลขที่ 2 ถนนสามล้าน ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ได้ก่อตั้งขึ้นโดย พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ฟู อฺตฺสิวมหาเถระ) ขณะดำรงสมณศักดิ์ที่ “พระธรรมราชานุวัตร” เจ้าอาวาสวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร เมื่อปี พ.ศ.2503 โดยใช้ทุนทรัพย์ที่พระเดชพระคุณขายที่ดินที่เป็นมรดก จำนวน 250,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) และได้งบประมาณจากกระทรวงศึกษาธิการสมทบอีก 420,000 บาท (สี่แสนสองหมื่นบาทถ้วน) โดยเจตนารมณ์จากลิขิตของพระคุณท่าน ในสมุดหมายเหตุเล่มที่ 1 ของโรงเรียนธรรมราชศึกษาว่า “ข้าพเจ้าในฐานะเจ้าอาวาสและเจ้าคณะผู้บริหารคณะสงฆ์ภาคนี้ พิจารณาเห็นว่า วัดพระสิงห์วรมหาวิหารเป็นพระอารามหลวง เป็นวัดประจำจังหวัดมีเนื้อที่กว้างขวางมีการศึกษานักธรรม – บาลี และโรงเรียนบาลีมัธยมอยู่ ถ้ามีการศึกษาของเด็กเพิ่มขึ้นอีกแผนกหนึ่งก็จะเป็นการดี เป็นการช่วยเหลือราชการในการจัดการศึกษาและสงเคราะห์เด็กให้มีที่เรียนสะดวกขึ้น เพื่อจะได้อบรมเด็กให้มีความประพฤติดี มีศีลธรรม ยึดมั่นในศาสนา” และอีกตอนหนึ่งความว่า “พระภิกษุสามเณรเป็นผู้สอนคนต้องมีความรู้ทั้งทางโลกและทางธรรมจึงจะสอนชาวบ้านได้” พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ ได้มรณภาพลง เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2515 โดยมีจุดยืนที่ตั้งไว้คือ ให้ศิษย์ยานุศิษย์ ตลอดจนผู้บริหาร ครู อาจารย์ โรงเรียนธรรมราชศึกษา และอดีตผู้รับใบอนุญาตองค์ที่ 2 คือพระธรรมสิทธาจารย์ (หนู ถาวโร)

                    ปัจจุบันพระเทพสิงหวราจารย์ เจ้าอาวาสวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ ผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการโรงเรียนธรรมราชศึกษา ได้สำนึกในเมตตาขององค์ผู้ก่อตั้งโรงเรียน จึงได้ทุ่มเท กำลังกาย กำลังใจทุกอย่าง เพื่อสืบทอดเจนตารมย์อันยิ่งใหญ่ อันจักเป็นประโยชน์ต่อเยาวชนของชาติสืบต่อไป

คณะผู้บริหาร
                    พระเทพสิงหวราจารย์,ดร.    ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ
                    พระครูปริยัติกิจจาภิวัฒน์,ดร.    ผู้อำนวยการสถานศึกษา