กลุ่มสาระภาษาไทย


นางสาวจิณณ์ณิตา อารีย์โอ๊ด
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

งานวัดผลประเมินผล ม.ต้น

พระครูวินัยธรชัชวาล ไชยวัง
ครูสอน

รองผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณ

นางสาวดวงนภา เทพสุธรรม
ครูสอน/ครูประจำชั้น

งานอนามัยโรงเรียน

นางสาววรรณิศา เอี่ยมกล่ำ
ครูสอน/ครูประจำชั้น

นางสาวรรณวิษา ประภาพันธ์
ครูสอน/ครูประจำชั้น

การจัดการเรียนการสอน

  1. แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
  2. แผนการเรียนศิลป์-คำนวณ
  3. แผนการเรียนศิลป์-ภาษาญี่ปุ่น
  4. แผนการเรียนศิลป์-ภาษาจีน

บุคลากรโรงเรียนธรรมราชศึกษา


พระเทพสิงหวราจารย์,ดร.
ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ
โรงเรียนธรรมราชศึกษา

ผู้บริหารโรงเรียน
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระภาษาไทย
กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กลุ่มสาระศิลปศึกษา
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการงานอาชีพ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
บุคลากรสนับสนุนทางการศึกษา
นักการภารโรง-แม่บ้าน