การจัดการเรียนการสอน

  1. แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
  2. แผนการเรียนศิลป์-คำนวณ
  3. แผนการเรียนศิลป์-ภาษาญี่ปุ่น
  4. แผนการเรียนศิลป์-ภาษาจีน

บุคลากรโรงเรียนธรรมราชศึกษา


พระเทพสิงหวราจารย์,ดร.
ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ
โรงเรียนธรรมราชศึกษา

ผู้บริหารโรงเรียน
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระภาษาไทย
กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กลุ่มสาระศิลปศึกษา
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการงานอาชีพ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
บุคลากรสนับสนุนทางการศึกษา
นักการภารโรง-แม่บ้าน

เอกสารดาวน์โหลด

ปพ.5 เทอม 1 ปีการศึกษา 2566 วิชาจีน-ญี่ปุ่น 4 5 6
เผยแพร่เมื่อวันที่ 14 ก.ค. 2566,
จากหน่วยงาน โรงเรียนธรรมราชศึกษา
ปพ.5 เทอม 1 ปีการศึกษา 2566 ม.6
เผยแพร่เมื่อวันที่ 14 ก.ค. 2566,
จากหน่วยงาน โรงเรียนธรรมราชศึกษา
ปพ.5 เทอม 1 ปีการศึกษา 2566 ม.5
เผยแพร่เมื่อวันที่ 14 ก.ค. 2566,
จากหน่วยงาน โรงเรียนธรรมราชศึกษา
ปพ.5 เทอม 1 ปีการศึกษา 2566 ม.4
เผยแพร่เมื่อวันที่ 14 ก.ค. 2566,
จากหน่วยงาน โรงเรียนธรรมราชศึกษา
ปพ.5 เทอม 1 ปีการศึกษา 2566 ม.3
เผยแพร่เมื่อวันที่ 14 ก.ค. 2566,
จากหน่วยงาน โรงเรียนธรรมราชศึกษา
ปพ.5 เทอม 1 ปีการศึกษา 2566 ม.2
เผยแพร่เมื่อวันที่ 14 ก.ค. 2566,
จากหน่วยงาน โรงเรียนธรรมราชศึกษา
ปพ.5 เทอม 1 ปีการศึกษา 2566 ม.1
เผยแพร่เมื่อวันที่ 14 ก.ค. 2566,
จากหน่วยงาน โรงเรียนธรรมราชศึกษา
เอกสารงานงานวัดผล-ประเมินผล (แบบ วผ.01-05)
เผยแพร่เมื่อวันที่ 27 ก.ย. 2565,
จากหน่วยงาน โรงเรียนธรรมราชศึกษา
แบบฟอร์มการออกข้อสอบ โรงเรียนธรรมราชศึกษา
เผยแพร่เมื่อวันที่ 15 ก.ย. 2565,
จากหน่วยงาน โรงเรียนธรรมราชศึกษา